image

Страница 4

НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

Иновации

За втора поредна година училището работи по НП " Иновации в действие"

Тази година група от 6 учители и двама ученици посетиха Две иновативни училища:

1. ОУ "Г. Райчев" в гр. Стара Загора"

2. ОУ "Братя Миладинови" в гр. Бургас

 

Проекти през учебната 2022/2023 година

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

 ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА: https://priobshtavane.mon.bg/

 По проекта се обучават педагогически специалисти за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа на ученици със СОП. В проекта са включени 8 педагози от училището,които ще предостявят на пакетен принцип допълнително обучение на 12 ученици със СОП. Предоставени са 10 000 лв. за изграждането на  нов ресурсен кабинет .Получената част от средствата са усвоени и кабинетът функционира.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001                     "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

  ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА НА:  https://oud.mon.bg/                       

През учебната 2022/2023 година в училището е сформирана и одобрена група за извънкласни дейности "Визуално програмиране" с ръководител г-жа Фатме Хасанова - учител по Математика и ИТ в училището. В групата участват  12 ученици от 7 клас, които повишават дигиталната си компетентност в сферата на визуалното програмиране, запознават се с основните за всеки език за програмиране типове данн: условни конструкции, цикли, методи и функции в програмирането. Занятията на групата стартираха на 06.12.2022 г. и ще продължат в рамките на 70 учебни часа до началото на юли 2023 г.,когато участниците ще получат сертификати за участие и награди, осигурени със средства по проекта.

Учениците работят в добре оборудван кабинет, с техника, предоставена по Проекта.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001                                                             "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ"

 

2022/2023

Продължава работата на училището по проекта. В началото на учебната година на 26.09, 27.09 и 06.10 приключи работата на 3-те групи. С това участниците в обученията до момента стават 100.

През 2022/23 година започват дейности за допълнително обучение на 16 ученици по Дейност.5 от 5 учители в училището. Часовете ще стартират през месец декември 2022 г. и ще продължат до края на учебната година.

 

2021/2022

 

 По проекта са обучени 64 ученици от начален и прогимназиален етап, 5 учители и 15 родители. Получени са технически устройства - 7 лаптопи и 3 таблета , които се предоставят на учениците при излизане в ОРЕС или при необходимост от работа с тях при присъствено обучение. 4    педагози са снабдени и ползват постоянно учителски лаптопи.

 

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

 В училището са сфорирани11 групи за ученици от начален и прогимназиален етап с обучителни затруднения . Предвидени са часове в учебно време. За работата в групите се закупуват материали, дидактически средства и др. Работата на групите е предвидено да приключи до края на месец май 2022 година. Със средства по проекта е назначен и образователен медиатор.

Проект " КПРПС"