image

Страница 4

НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

Иновации

За втора поредна година училището работи по НП " Иновации в действие"

Тази година група от 6 учители и двама ученици посетиха Две иновативни училища:

1. ОУ "Г. Райчев" в гр. Стара Загора"

2. ОУ "Братя Миладинови" в гр. Бургас

 

Проекти през учебната 2021/2022 година

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

 По проекта се обучават педагогически специалисти за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа на ученици със СОП. В проекта са включени 8 педагози от училището,които ще предостявят на пакетен принцип допълнително обучение на 12 ученици със СОП. Предоставени са 10 000 лв. за изграждането на  нов ресурсен кабинет .Получената част от средствата са усвоени и кабинетът функционира.

ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ"

2022/2023

Продължава работата на училището по проекта. В началото на учебната година на 26.09, 27.09 и 06.10 приключи работата на 3-те групи. С това участниците в обученията до момента стават 100.

 

 По проекта са обучени 64 ученици от начален и прогимназиален етап, 5 учители и 15 родители. Получени са технически устройства - 7 лаптопи и 3 таблета , които се предоставят на учениците при излизане в ОРЕС или при необходимост от работа с тях при присъствено обучение. 4    педагози са снабдени и ползват постоянно учителски лаптопи.

 

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

 В училището са сфорирани11 групи за ученици от начален и прогимназиален етап с обучителни затруднения . Предвидени са часове в учебно време. За работата в групите се закупуват материали, дидактически средства и др. Работата на групите е предвидено да приключи до края на месец май 2022 година. Със средства по проекта е назначен и образователен медиатор.

Проект " КПРПС"