image

Страница 3

2023 / 2024

СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ КЪМ 14.03.2024 ГОДИНА

 УТВЪРДЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА 2024/2025 ГОДИНА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2024/2025 ГОДИНА

ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 "УСПЕХ ЗА ТЕБ"

От 01.07.2023 година училището работи по проект "Успех за теб" в следните дейности:

Дейност 1. "Повишаване валификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за ЛР, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. обр. медиатори и соц. работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното им и кариерно развитие"

Ще бъда обучени 2 педагогически специалисти и 1 образователен медиатор.

Дейност 2. "Интензивна работа с родителите на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в обр.процес"

Ще бъдат включени 30 родители в 2 целеви групи през периода февруари -юни 2024 година.

Дейност 3. "Допълнителна ПЛР на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование"

Включени са 18 ученици със СОП .

Дейност 4. " Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование"

Включени са 40 учееници от начален етап в 8 групи по български език и литература и математика, 10 ученици от прогимназиален етап в 2 групи по български език и литература в 5 и 6 клас и 10 ученици по математика в 6 и 7 клас.

 

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“ 2023/2024 ГОДИНА

ОЧАКВАМЕ ЖЕЛАЕЩИ ВЪНШНИ ЛЕКТОРИ, СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА ПО ПОСОЧЕНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Във връзка с организацията на извънкласните дейности за учебната 2023-2024 година,
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дралфа сформира групи по:
Модул I „Изкуства“
1.Направление музикално изкуство:
-Вокална група за изпълнение на народна песен /възрастова група I-IV клас/;

Направление театрално изкуство:

- Театрална трупа - възрастова група I-IV клас;


Модул II „Спорт“
1.Възрастова група V-VII клас – отбор по футбол;

2. Възрастова група V-VII клас – отбор по волейбол:

2021 / 2022

 

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

Във връзка с организацията на извънкласните дейности за учебната 2022-2023 година,
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дралфа сформира групи по:
Модул I „Изкуства“
1.Направление музикално изкуство:
-Вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен /възрастова група I-IV клас/;

Направление театрално изкуство:

- Театрална трупа - възрастова група I-IV клас;


Модул II „Спорт“
1.Възрастова група V-VII клас – футбол;

2. Възрастова група V-VII клас – баскетбол:

2020 / 2021