image

За нас

За нас

СТРУКТУРА:

2021/2022

ДИРЕКТОР

Цветелина Стойнова Дамянова

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Радка Благоева Савчева – счетоводител

Силвия Данева Асенова - ЗАС

УЧИТЕЛСКА СТАЯ

Начален етап

Даниела Семкова Вутева – ст. учител в начален етап, класен ръководител на I клас;

Хайрие Шефкетова Мустафова - ст. учител в начален етап, класен ръководител на II клас;

Галина Василева Илиева – ст. учител в начален етап, класен ръководител на III клас;

Николинка Иванова Недялкова – ст. учител в начален етап, класен ръководител на IVклас;

Прогимназиален етап

Аньо Стефанов Бижев – ст. учител по Бълг. език и литература, класен ръководител на V и VII клас;

Фатме Хасанова Мустафова – ст.учител по Математика, класен ръководител на VI клас;

 Силвия Данева Асенова - учител по ФВС;

Димитър Стефанова Собаджиев – ст. учител по История и цивилизации;

Групи за целодневно обучение

Нилюфер Ибраимова Хасанова – учител на I група ЦДО /I, II, III  клас/;

Фатме Мусова Бузгьова - учител на 2 група ЦДО /IV, VI клас/

Донка Константинова Радева – ст. учител на 3 група ЦДО / III, V и VII клас/.

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Фетане Сабри Ахмед, Славка Славева, Вели Мурадов Велиев – хигиенисти;

Муса Мусов, светлозар Стратев – шофьори на училищни автобуси;

Венцислав Момчилов Шатъров – портиер и образователен медиатор.