image

За нас

За нас

СТРУКТУРА:

ДИРЕКТОР

Цветелина Стойнова Дамянова

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Радка Благоева Савчева – счетоводител

Фатме Хасанова Мустафова - ЗАС

 

УЧИТЕЛСКА СТАЯ

Начален етап

Николинка Иванова Недялкова – ст. учител в начален етап, класен ръководител на I и II клас;

Невин Хасанова Ереджебова – учител в начален етап, класен ръководител на III клас;

Галина Василева Илиева – ст. учител в начален етап, класен ръководител на IV клас;

Прогимназиален етап

Аньо Стефанов Бижев – ст. учител по Бълг. език и литература, класен ръководител на V клас;

Фатме Хасанова Мустафова – ст. учител по Математика, класен ръководител на VI клас;

Марияна Димитрова Стефанова – ст. учител по Биология и ЗО, класен ръководител на VII клас;

Елена Иванова Георгиева – учител по Английски език;

Димитър Стефанова Собаджиев – ст. учител по История и цивилизации;

Румен Дончев Радев – ст. учител по Физическо възпитание и спорт;

Групи за целодневно обучение

Нилюфер Ибраимова Хасанова – учител на I група ЦДО / I и III клас/;

Таня Господинова Христова – ст. учител на II група ЦДО / II и IV клас/;

Донка Константинова Радева – ст. учител на 3 група ЦДО / V, VI и VII клас/;

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Фетане Сабри Ахмед, Николинка Иванова Грудева, Вели Мурадов Велиев – хигиенисти;

Невзат Шефкиев Ахмедов, Исмаил Мехмедалиев – шофьори на училищни автобуси;

Венцислав Момчилов Шатъров – портиер.