image

За нас

За нас

СТРУКТУРА:

2020/2021

ДИРЕКТОР

Цветелина Стойнова Дамянова

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Радка Благоева Савчева – счетоводител

УЧИТЕЛСКА СТАЯ

Начален етап

Хайрие Шефкетова Мустафова - ст. учител в начален етап, класен ръководител на I клас;

Галина Василева Илиева – ст. учител в начален етап, класен ръководител на II клас;

Николинка Иванова Недялкова – ст. учител в начален етап, класен ръководител на IIIклас;

Даниела Семкова Вутева – ст. учител в начален етап, класен ръководител на IVклас;

Прогимназиален етап

Аньо Стефанов Бижев – ст. учител по Бълг. език и литература, класен ръководител на VII клас;

Сезен Севжан Ахмедова – учител по Математика, класен ръководител на V клас;

 – класен ръководител на VI клас;

Димитър Стефанова Собаджиев – ст. учител по История и цивилизации;

Групи за целодневно обучение

Нилюфер Ибраимова Хасанова – учител на I група ЦДО /I, II, III  клас/;

Фатме Мусова Бузгьова - учител на 2 група ЦДО /IV, V клас/

Донка Константинова Радева – ст. учител на 3 група ЦДО / III, VI и VII клас/.

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Фетане Сабри Ахмед, Славка Славева, Вели Мурадов Велиев – хигиенисти;

Муса Мусов, Исмаил Мехмедалиев – шофьори на училищни автобуси;

Венцислав Момчилов Шатъров – портиер и образователен медиатор.