image

За нас

За нас

СТРУКТУРА:

2023/2024

ДИРЕКТОР

Цветелина Стойнова Дамянова

email:

            info-2500112@edu.mon.bg

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Деница Руменова Илиева– счетоводител

Силвия Данева Асенова - ЗАС

УЧИТЕЛСКА СТАЯ

Начален етап

Николинка Иванова Недялкова – ст. учител в начален етап, класен ръководител на 2 клас;

Даниела Семкова Вутева – ст. учител в начален етап, класен ръководител на 3 клас;

Вайде Салихова Бикова -  учител в начален етап, класен ръководител на 1 клас;

Галина Василева Илиева – ст. учител в начален етап, класен ръководител на 4 клас;

Прогимназиален етап

Aнита Красимирова Борисова - учител по Бълг. език и литература;

Фатме Хасанова Мустафова – ст.учител по Математика, класен ръководител на 7  клас;

Силвия Данева Асенова - учител по ФВС; Христо Илиев Илиев - учител по ФВС

Димитър Стефанова Собаджиев – ст. учител по История и цивилизации и класен ръководител на 5/6 клас;

Групи за целодневно обучение

Нилюфер Ибраимова Хасанова – учител на I група ЦДО /I, II, III  клас/;

Сезен Севжан Ахмедова - учител на 2 група ЦДО /IV, VI клас/

Донка Константинова Радева – ст. учител на 3 група ЦДО / III, V и VII клас/.

Допълнителна подкрепа за личностно развитие

Марияна Стефанова Петрова - ресурсен учител;

Даниела Иванова Атанасова - ресурсен учител и логопед

Ивилина Христова Иванова - училищен психолог

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Фетане Сабри Ахмед, Славка Славева Иванова, Айсел Сабри Али – хигиенисти;

Муса Мусов, Мирослав Стратев – шофьори на училищни автобуси;

Венцислав Момчилов Шатъров – портиер и образователен медиатор.